MOSTA CRM
Главная Main Page Trang chủ Функции Functions Chức năng Контакты Contacts Danh bạ
НЕРВНАЯ СИСТЕМА ВАШЕЙ КОМПАНИИ The nervous system of your company Hệ thống thần kinh của công ty
Ведите учёт клиентов и проектов Keep records of clients and projects Bạn có thể lưu hồ sơ của khách hàng và dự án
Координируйте действия сотрудников Coordinate the actions of your employees Phối hợp các hành động của nhân viên
Анализируйте работу компании в “МОСТА” Analyze your staff’s performance in Mosta phân tích công việc trong Mosta
ЗАЧЕМ УБЕЖДАТЬ ЗАМАНЧИВЫМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ? WHY convince with tempting offers Thuyết phục những lời đề nghị hấp dẫn để làm gì
МЫ МОЖЕМ ПОКАЗАТЬ ВАМ, КАК РАБОТАЕТ “МОСТА" when we can show you how Mosta works khi chúng tôi có thể chỉ cách làm việc trong "Mosta"
область поиска клиентов и проектов Clients and projects search box Tìm kiếm khách hàng và dự án
Для максимального удобства мы используем два независимых поиска по клиентам и проектам. For maximum convenience we use two independent search boxes for clients and projects. Để thuận tiện tối đa, chúng tôi sử dụng hai tìm kiếm độc lập cho khách hàngdự án.
Для максимального удобства мы используем два независимых поиска по клиентам и проектам. For maximum convenience we use two independent search boxes for clients and projects. Để thuận tiện tối đa, chúng tôi sử dụng hai tìm kiếm độc lập cho khách hàngdự án.
В "Моста" они доступны вам с любой страницы системы. Открыть карточку клиента или проекта вы сможете, не прерывая взаимодействие с системой. You can open the client’s or project's pages without suspending the interaction with the system. Bạn có thể mở bản ghi khách hàng hoặc dự án và không tách liên kết với hệ thống.
Воронка продаж Sales funnel Kênh bán hàng
В «Моста» на главной странице вам всегда доступна воронка продаж. Она работает как фильтр, причем разные сотрудники могут выбирать именно те группы этапов, которые им интересны. Наши сотрудники помогут вам настроить список этапов в соответствии с вашими сложившимися бизнес-процессами. In «Mosta» on the main page there is a “sales funnel” always available for you. It works as a filter, and different employees can choose exactly the group of stages, they are interesting in. Our staff will help you to configure the list of stages in accordance with your established business processes. Trong "Mosta" ở trang chủ bạn có thể dùng "kênh bán hàng". Nó hoạt động như một bộ lọc, và nhân viên có thể chọn những nhóm giai đoạn mà họ quan tâm. Nhân viên của chúng tôi sẽ giúp bạn cài đặt danh sách giai đoạn trong quy định đã được thiết lập kinh doanh.
фиксируйте ключевые события в разделе «Работа» You can capture key events in the section “Work” Trong Mosta bạn có thể ghi lại các sự kiện quan trọng trong phần "Làm việc" Работа отображается в одном месте на страницах клиента, проекта и на главной странице. The work appears in one place in the pages of client, project, and on the main page. Công việc được hiển thị trên các trang của khách hàng, dự án và trên trang chính.
Сделайте работу ваших сотрудников более упорядоченной The work of your employees can become more orderly. Công việc của nhân viên có thể trở nên trật tự hơn.
Просматривайте историю взаимодействия с клиентом View customer engagement history Xem lịch sử tham gia của khách hàng
Регулярные и краткие записи позволят вам и вашим коллегам быстро оценить качество отношений с клиентом или ситуацию по длинному проекту Regular and brief notes in the "work" section will allow you and your colleagues to quickly assess the quality of the relationship with the client and the current status of the long-lasting project. Ghi "công việc" thường xuyên sẽ cho phép bạn và đồng nghiệp của bạn đánh giá chất lượng nhanh của các quan hệ với các khách hàng, tình hình dự án dài.
Руководители смогут объективнее оценивать действия подчиненных Managers will be able assess the actions of subordinates more objectively. Người quản lý có thể đánh giá công việc của nhân viên, và trong trường hợp bị bệnh hoặc bị đuổi
Передача дел при болезни либо увольнении станет значительно эффективнее The transfer of projects in case of sickness or dismissal will become much more efficient. chuyển việc làm sẽ thành nhănh và hiệu quả hơn.
Поручайте задачу по проекту и отслеживайте результат выполнения Assign a task to a project and track the result of the execution is easier in Mosta than ever! Giao việc trong dự án và theo dõi thực hiện- trong Mosta thành dễ dàng hơn nhiều!
Кроме записей о важных событиях проекта, редактировании работы вы можете добавить поручение на любого сотрудника и указать срок исполнения. Except recording the important project events in the area of editing the work you can give an assignment to any employee and specify the term for execution. Ngoài ra các bản ghi về sự kiện quan trọng của dự án, chỉnh sửa công việc, bạn có thể thêm nhiệm vụ cho bất kỳ nhân viên nào và xác định thời gian thực hiện.
В особенно важных поручениях вы можете включить режим проверки – исполнитель должен будет согласовать с вами результат, прежде чем вы сочтете задачу выполненной When assignment is important, you can enable the verification regime, where the executor will have to send you the result before you consider the task completed. Trong nhiệm vụ quan trọng bạn có thể bật chế độ kiểm tra- người làm phải báo cáo trước khi bạn xem xét hoàn thành nhiệm vụ.
Поручения, добавленные «на себя», становятся идеальными напоминаниями! By the way, assignments, given for yourself, become great reminders! Giao công việc cho chính mình sẽ trở thành thông báo nhắc nhở thuận tiện!
Вы не пропустите важное You will not miss anything important Bạn sẽ không bỏ lỡ điều quan trọng Новые входящие поручения от коллег вы можете проверять в окне уведомлений. You will be able to check new incoming assignments from colleagues in the notification window. Bạn có thể kiểm tra các đơn hàng mới đến từ các đồng nghiệp trong cửa sổ thông báo.
Мы сделали возможность отделить срочные поручения (дата исполнения которых сегодня, либо уже прошла). made it possible to separate urgent assignments, the execution date of which is today or the deadline is already expired. Bạn có thể tách riêng các nhiệm vụ khẩn cấp (ngày thực hiện- hôm nay hoặc đã qua).
Список доступен с любой страницы. The list is available from any page and we Danh sách có thể hiện thị từ bất kỳ trang nào
максимально удобная и быстрая работа с контактами MAXIMUM CONVENIENT AND QUICK WORK WITH CONTACTS Công việc nhanh chóng và thuận tiện nhất
При создании контакт автоматически свяжется с текущим клиентом. While creating on the client's page the contact will automatically link with the current client. Khi tạo khách hàng hoặc dự án, liên hệ sẽ được tự động liên kết với khách hàng hiện tại.
Форма добавления/поиска контакта доступна на всех страницах программы. The adding / searching area is available on all pages of the program. Phần thêm/tìm kiếm có trên tất cả các trang của chương trình.
Вы можете отразить в системе связь контакта с несколькими фирмами By the way, we provide the opportunity to reflect in the system the contact's connection with several firms. Chúng tôi đã cung cấp liên kết người liên hệ với một số công ty.
Прикрепите их в 2 клика, и контакт будет отображаться на страничках всех этих фирм Attach them in 2 clicks, and the contact will be displayed on the pages of all these clients. Ấn 2 lần để đính kèm liên hệ, rồi liên hệ đấy sẽ được hiển thị trên các trang của tất cả các công ty.
На странице проекта среди всех контактов фирмы клиента вы можете пометить именно тех, с кем вы держите связь по этому конкретному проекту. And on project page among all contacts of the client you can mark those with whom you keep in touch on this particular project. Trên trang dự án trong tất cả các số liên lạc của công ty, bạn có thể đánh dấu những người mà bạn giữ liên lạc trên dự án này.
помечайте все ваши данные # тэгами Mark the data you enter, using tags. gắn thẻ tất cả dữ liệu của bạn bằng thẻ Для удобства тэги сортируются по частоте использования For the convenience of adding tags are sorted by frequency of use Cho thuận tiện, tag được sắp xếp theo sử dụng thường xuyên.
Используйте тэги не только для поиска, но и как инструмент аналитики You can use tags when searching, and what is the most important – in analytics tools. Bạn có thể dùng tag khi tìm kiếm, và quan trọng nhất – trong công cụ phân tích.
Узнайте, кто из сотрудников делает больше всего работы по выставлению КП Analyse which employee does the most work on the commercial proposal submission Xem nhân viên nào làm việc nhiều nhất
Какую прибыль приносят проекты после проведения конференции What profit projects bring after the conference xem dự án nào mang lại sau hội nghị
Это и многое другое станет доступно при использовании “МОСТА” Tags will allow to make this and much more. Bạn có thể sử dụng tag
Закажите БЕСПЛАТНУЮ пробную версию, расчет стоимости услуг. Order a FREE trial version, calculate the cost of services. Đặt dùng thử miễn phí
Уточните условия сделки у нашего специалиста. Specify the terms of the transaction from our specialist. Tính toán chi phí dịch vụ và điều kiện giao dịch bạn có thể hỏi nhân viên của chúng tôi
Показатели успешности внедрения системы фиксируем в договоре. Indicators of successful system implementation are fixed in the contract. các chỉ số về sự thành công của việc thực hiện hệ thống được cố định trong hợp đồng

запрос отправлен

Request has been sent

Yêu cầu đã được gửi

Наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время Our manager will contact you Quản lý chúng tôi sẽ liên lạc với bạn

Спасибо за ваше обращение!

Thanks youfor your appeal

Cảm ơn bạn đã kháng cáo

8 (800) 600 70 55
mosta@mosta.pro
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ CONTACT US Liên lạc với chúng tôi!
Или оставьте ВАШУ контактную информацию Leave YOUR contacts and our manager will contact you. Bạn hãy để lại thông tin liên lạc ̣rồi người
ООО "Моста", ИНН 3702170680 Иваново, Россия, 2020 Mosta ltd. ITN 3702170680 Ivanovo, Russia, 2020 Mosta ltd. ITN 3702170680 Ivanovo, Russia, 2020
8 (800) 600 70 55
mosta@mosta.pro
ООО "Моста", ИНН 3702170680 Иваново, Россия, 2020 Mosta ltd. ITN 3702170680 Ivanovo, Russia, 2020 Mosta ltd. ITN 3702170680 Ivanovo, Russia, 2020